anywhere

anywhere
[΄eniweə] adv որևէ տեղ (հարց., պտմ., նախ.) If you see him anywhere Եթե նրան (որևէ տեղ) տեսնեք. Does he live anywhere near? Նա այստեղ մոտերքո՞ւմ է ապրում Did you go anywhere yesterday? Երեկ որևէ տեղ գնացի՞ք (ժխտ., նախ.) ոչ մի տեղ. I can’t find my book anywhere Գիրքս ոչ մի տեղ չեմ կարողանում գտնել. (հաստ. նախ.) ամեն տեղ, ամենուրեք. You can find it anywhere Դա ամեն տեղ կարելի է գտնել. I will go anywhere Ուր ասես կգնամ, ցանկացած վայր

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • anywhere — [ən′ēhwerz΄, ən′ēwerz΄ən′ēhwer΄, ən′ēwer΄] adv. 1. in, at, or to any place 2. Informal at all; to any extent: Also [Informal or Dial.] Informal Dial. anywheres [ən′ēhwerz΄, ən′ēwerz΄] ☆ anywhere from Informal any amount, rate, time, etc. between… …   English World dictionary

 • Anywhere — A ny*where, adv. In any place. Udall. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • anywhere — (adv.) late 14c., from ANY (Cf. any) + WHERE (Cf. where). Earlier words in this sense were owhere, oughwhere, aywhere, lit. aught where (see AUGHT (Cf. aught) (1)) …   Etymology dictionary

 • anywhere — [n] unspecified area all over, anyplace, everywhere, in any place, in whatever place, wherever; concept 198 …   New thesaurus

 • anywhere — ► ADVERB ▪ in or to any place. ► PRONOUN ▪ any place …   English terms dictionary

 • anywhere — [[t]e̱ni(h)weə(r)[/t]] ♦♦♦ 1) ADV INDEF: ADV after v, be ADV, oft ADV cl/group You use anywhere in statements with negative meaning to indicate that a place does not exist. I haven t got anywhere to live... There had never been such a beautiful… …   English dictionary

 • anywhere — an|y|where [ eni,wer ] function word *** Anywhere can be used in the following ways: as an adverb: I m not going anywhere today. as a pronoun: a tiny island a long way from anywhere. 1. ) usually in negatives or questions used instead of… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • anywhere — adverb also anyplace Ame 1 in or to any place: Sit anywhere, there are plenty of seats. | Tropical fruit used to be hard to find in Britain but now you can buy it anywhere. (+ in): Apparently that restaurant does the best curry anywhere in London …   Longman dictionary of contemporary English

 • Anywhere.fm — Infobox Website name = Anywhere.FM favicon = caption = Snapshot of the main page. url = [http://www.anywhere.fm www.anywhere.fm] commercial = Yes type = Free Online Radio registration = owner = Anywhere.FM, Inc. language = English author = MIT… …   Wikipedia

 • anywhere — an|y|where W3S1 [ˈeniweə US wer] adv also anyplace AmE 1.) in or to any place ▪ Sit anywhere you like. ▪ You can buy clothes like these anywhere. ▪ I don t want to live in London, but I d be happy living anywhere else . 2.) used in questions to… …   Dictionary of contemporary English

 • anywhere */*/*/ — UK [ˈenɪˌweə(r)] / US [ˈenɪˌwer] adverb, pronoun Summary: Anywhere can be used in the following ways: as an adverb: I m not going anywhere today. as a pronoun: a tiny island a long way from anywhere. 1) [usually in negatives or questions] used… …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”